注册 登录  
 加关注
查看详情
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

温馨四一

这里将记录下孩子们成长的足迹~

 
 
 

日志

 
 

汉语拼音练习  

2011-09-30 21:01:28|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

                                                                                                  拼音一

一、准确认读
ā e ǒ à è o á ě ó ǎ ò ē ō ɑ é
二、比一比,读一读
ā—ō  á—ò  é—è  ǎ—ǒ  ā—ě   ó—é   e—ɑ  ǎ—é   à—ó ɑ—ǒ  ǒ—ě   ō—é   è—à  à—é    ò—é  á—è  ɑ—é

拼音二

一、准确认读
ī ù yí ǖ í ǚ  yǐ ü i ū wǔ u y yù w yi ǘ ǐ wu yì  yī wū ú wú ì yū yú ǔ yǔ wù ǜ
二、比一比,读一读
ī—yu  ǖ—ū  í—ù  ǚ—ǔ  yú—wù ü—wǔ
yǐ—yǔ ì— wú ù—ǜ  yù—wǔ  ǜ—í ī—ì
wu—yú  yí—yù  i—ü


拼音三
一、        拼一拼,读一读
pà  bǎ  pú  bō  mū  bà  má  fà  mù  bò  mà  bī  bó   fǎ   bí  fá  bǐ  pó  bì  bú  fó  bǔ  bù  pā  pò  mǎ  pī  bā  pí  pū  mā  pǐ  mō  pì  pǒ  mó  wǒ  mǒ  mò  mī  bá  mí  mǐ  mì pǎ  mú  mǔ  pǔ  fā  pō  fū  pù  bǒ  fú  fǔ   pá   fù
二、读准词语
bà bɑ    mā mɑ    bó bo    bǐ yì bǐ   bǔ yú      pó po  ā  yí      wū yā    yǔ yī    wá wɑ   yǎ yǔ
三、认读生字
我     爸爸    妈妈  


拼音四
一、        拼一拼,读一读
dā  tǎ  lí  tè  tī  né  dǔ  dǎ  tí  tì  lǚ  dà   tú  tǔ  tù  dí  tà  nú  tā  nǔ  dì  nù  tǐ  nǜ  ná  dú  nǎ  lǜ  tū  dù  nà  lǐ  nè  nī  dǐ   nílà  nǐ  nì  nā  lū  dé  lú  dē  lǔ  dá  lù    lǘnǚ  lā  lá  dī  lǎ  lē  dū  lè  lī  lì

二、读准词语
lǎ bɑ   ní tǔ   lǜ dì  nǎ lǐ   lǚ tú   dà mǐ     tǔ dì   mù  mǎ    dà dì  tǐ yù    tí mù    fā nù
nà lǐ   mǎ lù     dà fó

三、认读生字
大地   马   大米  土地   

拼音五
一、        拼一拼,读一读
hé huā   hé ɡé    yí ɡè    hú tu     huǒ ɡuō     ɡuā ɡuǒ       hǔ pò    huā duǒ   ɡē ɡe   lí huā       huà huà     há mɑ     huǒ bǎ    kuā dà    luò  tuo     huá huá tī    bō luó     tuō dì     ɡuō lú     hā mì ɡuā     wǒ ɡuó          huā bù   kuà bù    luó bo      kě wù          kè huà   kè kǔ        ɡū ɡu       mó ɡu
二、认字
荷花    哥哥     弟弟     个人      画画
拼音六
一、        拼一拼,读一读
xià  qí     jí ɡé     yì qǐ     xī ɡuā     ɡuó  jiā     xí tí
xǐ yī fu   xì jù     yú  xiā    jī  qì     jú  huā      jì xù  dǎ  qì    ɡē qǔ     ɡuò  qù    fù  xí     dā jī mù   huò qǔ      xī  qí    jiā fǎ      jǔ lì       qià qià    huà  jiá     qì tǐ
xǐ yī jī     mǔ jī   bō luó         
二、        认一认
上下  洗衣服   小鸡
拼音七
一、拼一拼,读一读
zǔ mǔ      sī ɡuā    wà zi     cí yǔ      zǐ sè    zá jì   fǎ zé       luō suo   zī ɡé    zǐ dì    zì mǔ    zuò huà zì mǔ       jì cè      ɡē cí     jí cù   zì sī   zǔ ɡuó  sī jī       fù zé      cí qì       fù sū    zǐ xì  yú cì  sù shuō    qǐ sù      cū xì     tǔ sī    sú  yǔ    yā zi sè sù      dà zì      zuò hè kǎ    huǒ sù    zì jǐ  sù dù  wū zi     suǒ yǐ      suǒ nà     duō suo    cā bō li         zuò cuò      
二、认读生字
做贺卡   过不了   快乐
拼音八
一、        拼一拼,读一读
zhā huā       chē zhá  né zhɑ    zhé mó     dǎ zhé    zhè lǐ  
dú  shé     yì zhī    shù zhī   ɡuǒ zhī   zhī shi   zhí bǐ  zhú  zi    qí chē    qì chē   shǔ shù   shù zì   rì lì     rì chū     zhí rì     zhì qì   zhì xù    là zhú    shī zhǔ
zhù yì    zhuā zhù    zhuǎ zi  zhuō zi   zhuó mo   dú shū
rú ɡuǒ  
二、        认读生字
日出  读书  骑车  画画   说话

拼音九
一、        拼一拼,读一读
bái  cài     chuī là zhu      tái  shuǐ    wū  ɡuī    huí jiā        měi lì       bèi shū        zāi  shù     shuǐ huā    méi huā
lái  huí      mèi  mei        hǎi  shī     cì  wei   hēi  sè
chǐ  zi       kāi qì chē       fēi  jī      ruì lì      bái  tù
pèi  dài        xǐ  ài        zhuī zhú     péi  tǔ    ɡuì huā
fèi  zhǐ       fèi  huà         zuǐ bɑ    bú zài     tǔ  duī
pái  duì        bēi  zi        hái  zi    wěi  dà    kuài  lè
nǎi  nɑi        cāi  mí       kāi  shǐ    mò  wěi    tài  dù
xī  běi        nèi  wài       měi  shù     zì lái  shuǐ
wěi  ba
二、        认读生字
你我他   开水   白马  书皮   个子  不在
拼音十

一、拼一拼,读一读
xiǎo māo    duō shǎo   lǐ mào     shuǐ niú      dú  bào          jī huì      xiào huà      pí  ǎo     kě   ài      kǒu  shuǐ
xǐ  zǎo      hǎo  yǒu    chī  cǎo     zhū ròu      diào yú
rè  ài       ní hǎo      mù biāo      xiù  lì     shōu tiáo
yóu xì       hòu  niǎo    xià lóu    hā bā ɡǒu      tǔ dòu
liǎo bù qǐ    yōu xiù     jiào shī    niǎo cháo   liú  shuǐ
cǎo  mào       hǎi ōu     diào qiáo      jiǔ niú yì máo
huǒ  chái      huí bào     xiǎo qiáo    xǐ shǒu    tiáo pí
二、认读生字
小鱼  可爱   吃草  和好  水牛
拼音十一
一、        拼一拼,读一读
shù yè     quē shǎo     rì  yuè   jué  zé     biè niu        xué xí       yuè  ér      nüè dài     xuě bái       xǐ què   tiē huà        nǚ  ér       cè  lüè      xué xiào    cū  lüè yuè dú       cí  tiě      hēi  yè     xuě  huā     hú  dié    yuē sù       ér  qiě      quē  fá     qié  zi       kē xué    niè shǒu niè jiǎo      xǐ yuè    xuē zi     ěr  duō            dì èr ɡè                  yuè qǔ       pí xié       jué sè  yuē huì        ěr  jī        
二、        认读生字
大家  飞机  小河  月儿  学校  有趣  入口
拼音十二
一、        拼一拼,读一读
tiān ān mén   zhěn  tóu   jī dàn    quàn ɡào    dān xīn     lùn  tàn      jiǔ  tán       hàn  shān    wén jù hé  lún  chuán    nán  fēi    dà  yàn     chūn sǔn    shān  pō     ɡuǒ yuán    dào  tián    bái  yún     zuǒ  yòu   chē  lún    zhēn  jiǎ         zhǐ nán zhēn    huī chén     jiě fànɡ jūn  chèn  zhí    huān kuài      chèn èr dǎ tiě     shēn  tǐ     yuán quān   zhēn  zhū     rén  shēn      qiān bǐ     shēn  q iǎn          shén  huà
wài  bīn     bīn bīn yǒu lǐ    xuān chuán      shēn  shǒu       pīn  yīn   
pǐn  zhì       rén  mín    jīn jīn yǒu wèi       shǐ jìn       qīn  rè   zǎo  chén      fān  ɡǔn      yí cùn        xì jūn     chūn  tiān     qún  zi        shén  mì      xún zhǎo      shī  rùn    tūn tūn tǔ tǔ    rén  qún        ɡuān kuò      zūn shǒu     pín  fán     zhuàn bǐ dāo   zì  diǎn       yuán zhū bǐ     mǐn ɡǎn       xiě zì běn    ɡuān kàn           pín  kùn       cè shì juàn
           
二、        认读生字
大山  田地  左右  一片  一半  白云   她们

拼音十三
一、        拼一拼,读一读
shuǐ  ɡānɡ    tái  dēnɡ        xiónɡ  yīnɡ      ɡāng qiánɡ  hónɡ xīnɡ     ɡōnɡ rén         ɡān  jìnɡ       shēnɡ huó  chí  tánɡ      xīn  qínɡ         tài yánɡ        yǎn  jīnɡ  yōnɡ bào       děnɡ  dài         cǎi hónɡ      tái  fēnɡ    cōnɡ  minɡ      xiōnɡ  měnɡ    qián tánɡ jiānɡ   pín qiónɡ   nào zhōnɡ      zhuānɡ  jiɑ      zhuànɡ jī      shānɡ xīn  shànɡ shēnɡ            ān jìnɡ           xiànɡ cè       ɡuǎnɡ dà chénɡ mén       běi  jīnɡ          nénɡ  ɡàn     yánɡ ɡuānɡ
mì fēng     tīnɡ  jiǎnɡ      fēnɡ shōu      liànɡ jīnɡ jīnɡ  zhènɡ què    zhěnɡ qí     chōnɡ  fēnɡ     qiū ɡāo qì shuǎnɡ
二、读句子
(1)        wǒ de bà bɑ shì yōu xiù fēi xínɡ yuán。
(2)        wánɡ hónɡ hé xiǎo mínɡ shì duì hǎo pénɡ you。
(3)        zì xuǎn shānɡ chǎnɡ lǐ de dōnɡ xi zhēn duō ɑ!
(4)        Xià tiān dào le,xiǎo shù ɡěi wǒ men chēnɡ kāi lǜ sè de   xiǎo sǎn.
(5)        yè kōnɡ zhōnɡ yuán yuán de yuè liànɡ xiànɡ yù pán.
二、        认读生字
老师   文学   花朵    白鹅   一条  雨天   小桥
拼音综合测试卷(一)
一、正确认读下列声母、韵母和整体认读音节。(20分)
p — q    ié—ěi    uì—iù    ái—ǎo    jiē—jiān    yùn—ūn        yuán—yǐn    chǐ—cī     jūn—yuè    quān—qiú
二、正确认读下列音节。(56分)
hǎi ōu    diàn dēng    méi huā    yǎn jing    shuǐ píng    yáng guāng
zhú sǔn    dà  xiàng    hēi xióng    kuài lè    hěn duō    kǒng què    gōng yuán    liè gǒu    xiǎo niǎo    guà zhōng   rè nào            zhūo mí cáng    néng shǒu    wén xué    zhè xiē    piāo liú        tiān kōng    jūn duì    xuān chuán    huǒ hóng de fēng yè      
三、读儿歌。(14分)
bā  ge  tóu  shàng  yí  cù  yīng,
       xǐ  què  shēn  chuān  hēi  bèi  xīn,
wū  yā  chuān  zhe  wū  shā  tào,
     shān  jī  wěi  bɑ  dài  huā  líng。
四、读词语(10分)
骑车    飞机    老师    白云    下雨    天桥    读书                      洗衣服    画河马

  评论这张
 
阅读(288)| 评论(3)
推荐 转载

历史上的今天

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018